PDA

View Full Version : Hộp số ô tô.


daphami
28-06-2012, 09:37 AM
1. Coâng duïng
Hoäp soá oâtoâ coù coâng duïng sau:
- - Thay ñoåi löïc keùo tieáp tuyeán vaø soá voøng quay cuûa baùnh xe chuû ñoäng ñeå phuø hôïp vôùi löïc caûn cuûa ñöôøng vaø vaän toác cuûa oâtoâ theo nhu caàu söû duïng.
- - Thöïc hieän chuyeån ñoäng luøi cho oâtoâ.
- - Coù theå ngaét doøng truyeàn löïc trong thôøi gian daøi khi ñoäng cô vaãn laøm vieäc.
2.Yeâu caàu:
Hoäp soá caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau:
- Coù tæ soá truyeàn thích hôïp ñeå baûo ñaûm chaát löôïng ñoäng löïc hoïc vaø tính kinh teá nhieân lieäu cuûa oâtoâ.
- Coù khaû naêng trích coâng suaát ra ngoaøi ñeå daãn ñoäng caùc thieát bò phuï.
- Ñieàu khieån sang soá ñôn giaûn, nheï nhaøng.
- Hieäu suaát truyeàn ñoäng cao.
- Keát caáu ñôn giaûn, deã chaêm soùc baûo döôõng.
hoäp soá cô khí.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/97741277699496.jpg
ñaëc tính coâng suaát cuûa hoäp soá
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/96991277699509.jpg
hoäp soá töï ñoäng
2.http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/29431277699520.jpg