PDA

View Full Version : Những thiết kế kiểu dáng xe ấn tượng cho những năm tới.


toproyal2
25-06-2012, 01:15 PM
<font size="3"><b>Alfa Romeo FastBack Sedan 2017 concept<br>
<br>
</b></font><img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-01.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-02.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-03.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-05.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-05.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-08.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-09.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://flylyf.com/wp-content/uploads/2010/01/alfa_romeo_fastback_sedan_2017-10.jpg" border="0" alt="">